3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület | Krízisszám: +36 70 638 6645 szogyeszolgalat@gmail.com

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a szociális alapszolgáltatások közül magába foglalja a családsegítést, valamint a közösségi ellátások közül a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapszolgáltatást.

Köszöntjük a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat oldalán!

Munkacsoportunk 1989 óta végez családsegítést, valamint 2016 január 1-től gyermekjóléti alapellátáshoz kapcsolódó feladatokat Hatvan városában. A Szolgálat célja, hogy a szociális munka eszközeivel szakszerű segítséget adjon azokban a szociális, lelki, családi, életviteli problémákban, melyekkel a hozzánk fordulók megkeresnek bennünket.

2018. júniusától megújulva, új székhelyen várjuk klienseinket.

Kérjük, tekintse át a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat oldalait! Ismerje meg szolgáltatásinkat, tevékenységünket! Lehetősége van belelapozni szakmai szabályozó valamint, a segítő munkát vezérlő protokoll anyagokba, szakmai – etikai kódexünkbe.

Megismerheti a beérkezett jelzésekkel folytatott szakmai munkát; amennyiben jelzést kíván küldeni, jelzőlapokat tölthet le.

Hasznos oldalak feltüntetésével egyszerűsíteni szeretnénk a kívánt információhoz való hozzájutását.

Munkacsoportunk szakmai küldetése, hogy a hozzánk fordulóknak magas színvonalú, egyénre szabott segítőmunkát biztosítsunk úgy, hogy kliensünk a segítő kapcsolatban önsegítő és problémamegoldó képességét megőrizze.

További szempontunk, hogy az időben történő segítségnyújtást biztosítsuk a gyermekjóléti munkánk során, a gyermekek mindenekfelett álló érdekét tartsuk szem előtt, amelyben a gyermek biztonságos családban történő nevelkedését erősítjük, támogatjuk.

Gulyás Beáta szakmai vezető – általános szociális munkás, igazgatásszervező, társadalombiztosítási ügyintéző – gulyas.beata@szoc60.hu

Balogh Mónika családsegítő – szociális munkás – balogh.monika@szoc60.hu

Domonkos-Varga Júliacsaládsegítő –szociálpedagógus, emberi erőforrás tanácsadó – varga.julia@szoc60.hu

Hornyák Zsuzsannacsaládsegítő – szociális munkás – horvath.zsuzsanna@szoc60.hu

Varga – Sebák Katalin családsegítő – szociálpedagógus – sebak.katalin@szoc60.hu

Őszi Anita – családsegítő asszisztens

Név: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Elérhetőség: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület
Tel: 37/342-148 Fax: 37/340-515
E-mail: csaladhatvan@gmail.com

Ellátási terület: Hatvan

Nyitva tartás:
Hatvanban a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat székhelyén

(3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület):

Hétfő:            10 – 16 óráig
Kedd:             8 – 16 óráig
Szerda:           ZÁRVA
Csütörtök:      8 – 16 óráig
Péntek:           ZÁRVA

Szerdán és pénteken 8 és 16 óra között területi feladatok ellátása történik.

Hétfő 8 – 10 óra között a Szolgálat munkatársai eset- és munkamegbeszélésen vesznek részt.

Szolgáltatásaink

A szociális szolgáltatások rendszerét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény foglalja egységes keretbe.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Ellátottak köre:
Az ellátandó célcsoport elsősorban az ellátási területen élő:
- szociális, életvezetési, és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek,
- az anyagi nehézségekkel küzdők,
- a családban jelentkező működési zavarokkal, illetve konfliktusokkal élők,
- problémás közösségek, egyéni vagy csoportos készségfejlesztésre szorulók,
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik,
- a nehéz élethelyzetben élő családok.

A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások rendszerét a gyermekek védelméről és gyámügyi szolgáltatásról szóló 1997. évi XXX. törvény szabályozza.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében
a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
– a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
–  a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
–  a szabadidős programok szervezése,
–  a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
–  a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
törvényben meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
–  kezdeményezni:
* egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
* szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
* egészségügyi ellátások igénybevételét,
* pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

A szociális segítő tevékenység olyan személyes szociális szolgáltatás, amely intézményünkben vagy a segítséget kérő lakóhelyén történő találkozás. Alapvető célja az egyének, családok működőképességének megőrzése, helyreállítása. A támogatást igénylő család képessé váljon a később jelentkező problémák önálló megoldására. A szociális segítőmunka a segítséget kérő és segítő között meghatározott ideig tartó folyamatos kapcsolat.

Egyéni esetkezelés
Az egyéni esetkezelés a kliens által hozott problémával induló közös megegyezésen alapuló együttműködés. Célja, hogy az ügyfél képessé váljon életvitele szervezésében, konfliktusai kezelésében, érdekeinek képviseletében és védelmében, problémái enyhítésében illetve megoldásában a lehetőség szerint maximális önállóságra. A segítő kapcsolat lényege az együttműködés a családgondozó és a kliens részéről, amelynek keretében mindkét félnek lépéseket kell tennie a probléma megoldása érdekében. A közösen megfogalmazott cél eléréséhez írásos együttműködési szerződést kötnek.

Családot érintő segítőmunka

A családokkal végzett segítő munkákban a családot egy komplex rendszerként értelmezzük, amelyben minden családtag fontos és hatással van a teljes család működésére. A családi szociális munka közvetlenül a család belső működését, alkalmazkodóképességét illetve a környezet és a család kölcsönös viszonyát kezeli.

Adományok közvetítése
Nyitvatartási időben a felajánlott adományok közvetítését szervezik munkatársaink. A felajánlott adományokról és igényekről nyilvántartást vezetnek, és összehangolják azokat.

Társadalombiztosítási tanácsadás
Családtámogatási ellátásokkal (családi pótlék, GYES, GYET, anyasági támogatás..), egészségbiztosítási ellátásokkal (táppénz, CSED, GYED..), nyugdíjbiztosítási ellátásokkal (nyugdíj,özvegyi nyugdíj,árvaellátás..), megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, emelt összegű családi pótlék, fogyatékossági támogatás) kapcsolatosan a következő telefonszámon kérhető időpont 37/342-148, illetve személyesen a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület alatt.

A tanácsadás szerdán délelőttönként 9-12 között vehető igénybe az előzetes egyeztetést követően.

Munkatárs: Gulyás Beáta társadalombiztosítási tanácsadó

Az egyének, családok és gyermekek problémáinak időben történő felismerése, mihamarabbi enyhítése érdekében az állam észlelő-és jelzőrendszert működtet. Ez a jelzőrendszer a különböző szakmai ágazatok, intézmények, szakemberek, és magánszemélyek közötti együttműködést szabályozza. A problémák, a krízishelyzetek, valamint a veszélyeztetés korai felismerését, az időben történő beavatkozás lehetőségét biztosítja.

A gyermekvédelmi törvény rendelkezik a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjairól, és azok feladatairól. A jelzésre kötelezettek körét a 1997. évi törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazságról-című törvény szabályozza. Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el-a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében-a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében a következő szereplők:

az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
- a köznevelési intézmények,
- a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogó felügyelői szolgálat,
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- az egyesületek, az alapítványok és egyházi jogi személyek,
- a munkaügyi hatóság,
- a javítóintézet,
- a gyermekjogi képviselő,
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
- az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek

- jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,
- hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

A jelzésre kötelezett személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

A törvényi szabályozás kimondja továbbá, hogy a jelzőrendszer egyetemes, tehát kiterjed a gyermekkorú lakosokra, illetve a felnőttekre is.

A jelzőrendszeri tagok számára fontos tudnivaló, hogy „egyéb jelzés hiányában is súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó szülő, más törvényes képviselő megtagadja az együttműködést az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatóval - házi orvossal, házi gyerekorvossal, védőnővel”... illetve a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel, köznevelési intézménnyel. (A jelzőrendszer működtetésének szabályairól.)

A jelzőrendszer működtetése magában foglalja a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatépítő és kapcsolatfenntartó tevékenységét a településén működő szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó szervezetekkel, intézményekkel, civil, és egyházi szervezetekkel.

Hangsúlyozzuk a jelzőrendszeri együttműködés pozitív és segítő szándékát, amely arra törekszik, hogy a gyermek/család krízisállapotát, veszélyeztetését, bántalmazását megelőzze, enyhítse, megoldást keressen, és a jövőbe vetett lehetőségeket megfogalmazza.

A jelzések zártan kezelése

A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli.

A beérkezett jelzéseket szakmai vezető irányításával képzett szakemberek, családsegítők fogadják, majd a jelzés tartalmától függően azonnal, vagy három napon belül megkeresést indítanak a jelzett család, vagy gyermek irányába. A jelzőrendszeri tag ebben a folyamatban saját szakmai tapasztalatait, szakvéleményét megosztja a családsegítővel, aki ezek ismeretében, valamint gondozási tapasztalata, a kliens együttműködési hajlandósága alapján dönt az ügy további gondozási szükségletéről.

A jelzőrendszeri tevékenység lényeges részét képezi a jelzőrendszeri tagok közelítése egymáshoz, a közös gondolkodás és megoldáskeresés felvetése.

Jelzés tehető:

- JELZŐLAPON (letölthető), illetve írásban

- TELEFONON (ebben az esetben is szükséges az írásbeli forma utólagosan!)

- SZEMÉLYES MEGKERESÉS

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nyitvatartási idejében ügyeletes családsegítő munkatársnál.

A jelzés beküldhető postán és e-mailben is.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat illetékességi területe HATVAN, Kerekharaszt.

Címünk: 3000 Hatvan, Radnóti tár 2/A. A épület

Telefonos elérhetőségünk: 37/342-148

E-mail elérhetőségünk: csaladhatvan@gmail.com

Nyitvatartási időn túl jelzése megtételéhez hívja a 70/638 6645 krízis telefonszámot.

Az itt megtett jelzés, továbbításra kerül a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz.

Szakmai szabályozó anyagok, jogszabályok

SZAKEMBEREK figyelmébe!

A jelzőrendszeri tagoknak jelzési kötelezettsége van.

Észlelő-és jelzőrendszeri tagok:

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai az Szt. 64. § (2) és Gyvt. 17. § (1) szabályozása szerint:

- egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen védőnői szolgálat, háziorvos, házi gyermekorvos
- személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
- köznevelési intézmények,
- rendőrség,
- ügyészség,
- bíróság,
- pártfogó felügyelői szolgálat,
- áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, jogi segítségnyújtói szolgálat,
- menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
- munkaügyi hatóság,
- javítóintézet,
- gyermekjogi képviselő,
- jegyző,
- a járási hivatal,
-gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
- az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletben kijelölt szerv.

Részt kell vennie:
- esetmegbeszélésen/esetkonferencián
- éves szakmai tanácskozáson
- évente 6 alkalommal szakmaközi megbeszélésen (jelzőrendszeri találkozón)

Írásos beszámolót kell készíteni az éves tanácskozásra.

- Észlelő és jelzőrendszeri feladatok elmulasztása esetén, fegyelmi felelősségre vonás megindítása kezdeményezhető.
- A jelzéseket minden esetben írásban kell megtennie a Szolgálat felé.
- A jelzést postai úton, faxon, e-mailben is lehet továbbítani.
- Krízishelyzet esetén utólag, haladéktalanul meg kell tenni a jelzést írásban is!
- Nem csak a jelzés elmulasztása, hanem az együttműködés hiánya is megalapozza a felelősségre vonást.

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

Név: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

Elérhetőség: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület
Tel: 37/340-959 Fax: 37/340-515
E-mail: kopszehatvan@gmail.com

Ellátási terület: Hatvan

NYITVA TARTÁS

Hétfő: 10.00 – 16.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 12.00
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

A Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Hatvan város közigazgatási területén saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegekre terjed ki, akik pszichiátriai kezelésben részesülnek, betegségük ambuláns szakorvosi ellátás mellett egyensúlyban tartható, de a szükségleteiknek megfelelő életvitelük, rehabilitációjuk és szociális biztonságuk csak intenzív közösségi gondozás által segíthető optimálisan.

Közösségi pszichiátriai ellátásunk célja, hogy az általunk gondozott pszichiátriai betegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, beilleszkedjenek a közösségbe.

Segítséget nyújtunk a Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátását igénybe vevők:

- problémáinak megoldásában,
- meglévő képességeik és készségeik megtartásában, fejlesztésében,
- a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában,
- a szociális és mentális gondozásukban és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban, céljainak megfogalmazásában és megvalósításában,
- hozzátartozók számára a betegekkel való kapcsolat fenntartásában, javításában.

A közösségi ellátás jellemzői:

Ingyenes, térítésmentes
- a segítséget kérők ingyen, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi pszichiátriai ellátást.

A lakókörnyezetben folyik
- ezáltal is biztosítva, hogy az érintett ott kap segítséget problémáira, ahol azok keletkeztek.

A javuló életminőség
- hozzájárulhat a pszichés állapot pozitív irányba történő javulásához.

A szolgáltatás keretein belül működő csoportjaink:

- önismereti csoport
- filmklub
- kreatív foglalkozások

A feladatellátás szakmai tartalma:
A medikális értelemben vett gyógyítás, kezelés nem célja a szolgáltatásnak, de elősegíti az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást és a kezelést végzőkkel való együttműködést.
A szolgáltatást az ellátott természetes életterében kell végezni, azokon a színtereken, ahol az igény mutatkozik a szolgáltatásra.
A közösségi szolgáltatás alapja az a meggyőződés, hogy a pszichiátriai problémával élők képesek életüket irányítani és eredeti lakókörnyezetükben a közösség más tagjaival azonos szintű teljes életet élni.
A szolgáltatások kialakításában a felhasználók és természetes támogatóik igényeire szükséges alapozni.
A hatékonyabb beavatkozás érdekében figyelembe kell venni az egyén- és környezete közötti kölcsönhatások rendszerét (a lehetőségeket és korlátokat).
A szolgáltatás hatékony segítséget kizárólag a pszichiátriai betegek ellátásában érintett társszakmák és a felhasználók lakóhelyén illetékes szociális szolgáltatások horizontálisan szerveződő együttműködésének keretei között tud nyújtani. A különböző szakterületek és szolgáltatások együttműködése alapelv a közösségi ellátások működtetésénél.
A szolgáltatás rehabilitációs tevékenységet folytat, így elengedhetetlen, hogy hatékonyság – mutatók kísérjék a gondozási folyamatot. A hatékonyság – mutatók vonatkozhatnak a szolgáltatás felhasználójával és segítőivel együtt meghatározott célok elérésére, önellátási képességének vagy kapcsolatrendszerének fejlődésére, a munka világával kapcsolatos eredményekre, stb.

Az igénybevétel módja: önkéntes.

Az igénybevétel feltételei: pszichiáter vagy neurológus szakorvos BNO kóddal ellátott szakvéleménye a pszichiátriai betegség fennállásáról.

Az Intézményi jogviszony: megállapodás alapján

Az intézményi jogviszony a megállapodás megkötésével kezdődik.
A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Ha a szolgáltatást igénylő nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb három hónapig átmeneti jelleggel biztosítható.

Gregus Renáta – közösségi gondozó – szociálpedagógus

Marosvölgyi Csilla - közösségi gondozó - gyógypedagógiai asszisztens, pedagógiai asszisztens, szociális-gondozó ápoló, általános ápoló és asszisztens