Támogató Szolgálat

Célja:

A fogyatékos személyek számára elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel támogatása a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott tevékenységekkel, a lakókörnyezeten kívüli szolgáltatásokkal való kapcsolat megteremtése által.
Ellátottak köre:

 • Siketek és nagyothallók
 • Vakok és gyengén látók
 • Mozgásszervi fogyatékosok
 • Értelmi fogyatékosok
 • Autisták
 • Halmozottan fogyatékosok

Biztosított szolgáltatások köre:

 • Személyi segítés
 • Személyi szállítás
 • Információs szolgáltatás

Személyi segítés (térítési díj köteles egyéni megállapodás alapján):
A személyi segítő segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi szükségleteinek kielégítésben, társadalmi életében való teljes jogú munkavégzésben, kulturális, művészeti, sport szabadidős tevékenységek elvégzésében. Segítséget nyújtunk, pl. bevásárlás, ügyintézés, gyógyszer felíratás és kiváltás, személy körüli higiéné biztosításában, otthoni felügyelet ellátása.

Szállító szolgálat (térítési díj köteles egyéni megállapodás alapján):
A szállító szolgáltatás a fogyatékos személy(ek) részére, speciálisan kialakított gépjárművel, szükség esetén megfelelő segítő jelenlétében, a szükségletek kielégítését segítő szolgáltatáshoz való hozzájutást biztosító szolgáltatás, mint pl.: orvosi vizsgálatra, fejlesztő foglalkozásra, óvodába, iskolába való szállítás.

Információs szolgáltatás (ingyenes):
A támogató szolgáltatás információs szolgáltatásának célja a szolgáltatással kapcsolatba kerülő egyének, csoportok, illetve szervezetek tájékoztatása a problémájuk megoldásához igénybe vehető, őt megillető támogatások, szolgáltatások létéről, tartalmáról, hozzájutásuk módjáról, feltételeiről.
Típusai: információnyújtás és tájékoztatás, tanácsadás, ügyintézés.

Kik és hogyan vehetik igénybe szolgáltatásunkat?
A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy, aki a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.
A fogyatékossági állapotot igazolni szükséges:

 • az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal
 • az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmet az intézményegység-vezető részére kell benyújtani. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő.
A támogató szolgálat igénybevételéért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, mely a helyi rendeletben megtalálható.

Illetékességi terület: Hatvan, Kerekharaszt
Szolgálatvezető: Tóthné Dobos Zsuzsanna
Cím: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület
Telefon: 37/300-156
E-mail: hatvantamogato@gmail.com