Szolgáltatásaink

 

CSALÁDSEGÍTÉS

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

Ellátottak köre:
Az ellátandó célcsoport elsősorban az ellátási területen élő:

  • szociális, életvezetési, és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek,
  • az anyagi nehézségekkel küzdők,
  • a családban jelentkező működési zavarokkal, illetve konfliktusokkal élők,
  • problémás közösségek, egyéni vagy csoportos készségfejlesztésre szorulók,
  • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik,
  • a nehéz élethelyzetben élő családok.

 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében
a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
– a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
–  a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
–  a szabadidős programok szervezése,
–  a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
–  a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
törvényben meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
–  kezdeményezni:

  • egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
  • szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
  • egészségügyi ellátások igénybevételét,
  • pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

 

Szociális segítőmunka
Személyes szociális szolgáltatás, amely intézményünkben vagy a segítséget kérő lakóhelyén történő találkozás. Alapvető célja az egyének, családok működőképességének megőrzése, helyreállítása.  A támogatást igénylő család képessé váljon a később jelentkező problémák önálló megoldására. A szociális segítőmunka a segítséget kérő és segítő között meghatározott ideig tartó folyamatos kapcsolat.

Egyéni esetkezelés
Az egyéni esetkezelés a kliens által hozott problémával induló közös megegyezésen alapuló együttműködés. Célja, hogy az ügyfél képessé váljon életvitele szervezésében, konfliktusai kezelésében, érdekeinek képviseletében és védelmében, problémái enyhítésében illetve megoldásában a lehetőség szerint maximális önállóságra. A segítő kapcsolat lényege az együttműködés a családgondozó és a kliens részéről, amelynek keretében mindkét félnek lépéseket kell tennie a probléma megoldása érdekében. A közösen megfogalmazott cél eléréséhez írásos együttműködési szerződést kötnek.
Az új klienseket az ügyeletes családgondozó fogadja, aki ügyükben később az esetgazda lesz. Ez alól kivételt képez az adósságkezelési problémával jelentkező, az aktív korú rendszeres szociális segélyezett, valamint a hajléktalan személy, akiket az ügyeletes a területtel foglalkozó családgondozóhoz irányít.

Adományok közvetítése
Nyitvatartási időben a felajánlott adományok közvetítését szervezik munkatársaink. A felajánlott adományokról és igényekről nyilvántartást vezetnek, és összehangolják azokat. A ruhaadományok gyűjtése és szétosztása az Intézmény székhelyén (3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) történik.

Társadalombiztosítási tanácsadás
Családtámogatási ellátásokkal (családi pótlék, GYES, GYET, anyasági támogatás..), egészségbiztosítási ellátásokkal (táppénz, CSED, GYED..), nyugdíjbiztosítási ellátásokkal (nyugdíj,özvegyi nyugdíj,árvaellátás..), megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, emelt összegű családi pótlék, fogyatékossági támogatás) kapcsolatosan a következő telefonszámon kérhető időpont 37/342-148, illetve személyesen a 3000 Hatvan,Kossuth tér 15. szám alatt. A tanácsadás csütörtökön délelőttönként 9-12 között vehető igénybe az előzetes egyeztetést követően.

Munkatárs: Gulyás Beáta társadalombiztosítási tanácsadó

 

Kérdezze munkatársainkat!
Amennyiben kérdése van, információra van szüksége, vagy egyszerűen csak tanácstalan, munkatársaink készségesen állnak az Ön rendelkezésére. Elérhetőségei megadása után röviden írja le, milyen témában kér segítséget. Adatait bizalmasan kezeljük.
Lehetőségeinkhez képest igyekszünk minél előbb felvenni Önnel a kapcsolatot.

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat valamennyi szolgáltatása térítésmentesen vehető igénybe.

Az egyéni esetfelvétel minden esetben írásban történik. Az új eset bekerül a központi nyilvántartási rendszerbe (KENYSZI), valamint egyéni esetdosszié készül róla. Az esetdosszié tartalmazza a megállapodásokat, az esetnaplót, valamint a klienssel és a problémával kapcsolatos fontosabb információkat és a levelezést. A segítségnyújtást az esetnaplóban kerül dokumentálásra.