Jelzőrendszeri tagság

 

A jelzőrendszeri tagoknak jelzési kötelezettsége van.

Észlelő-és jelzőrendszeri tagok:

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai az Szt. 64. § (2) és Gyvt. 17. § (1) szabályozása szerint:

 • egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen védőnői szolgálat, háziorvos, házi gyermekorvos
 • személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
 • köznevelési intézmények,
 • rendőrség,
 • ügyészség,
 • bíróság,
 • pártfogó felügyelői szolgálat,
 • áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, jogi segítségnyújtói szolgálat,
 • menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
 • egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
 • munkaügyi hatóság,
 • javítóintézet,
 • gyermekjogi képviselő,
 • jegyző,
 • a járási hivatal,
 • gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
 • az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletben kijelölt szerv.
 • Részt kell vennie:
 • esetmegbeszélésen/esetkonferencián
 • éves szakmai tanácskozáson
 • évente 6 alkalommal szakmaközi megbeszélésen (jelzőrendszeri találkozón)
 • Írásos beszámolót kell készíteni az éves tanácskozásra.
 • Észlelő és jelzőrendszeri feladatok elmulasztása esetén, fegyelmi felelősségre vonás megindítása kezdeményezhető.
 • A jelzéseket minden esetben írásban kell megtennie a Szolgálat felé.
 • A jelzést postai úton, faxon, e-mailben is lehet továbbítani.
 • Krízishelyzet esetén utólag, haladéktalanul meg kell tenni a jelzést írásban is!
 • Nem csak a jelzés elmulasztása, hanem az együttműködés hiánya is megalapozza a felelősségre vonást.