Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése

 

Az egyének, családok és gyermekek problémáinak időben történő felismerése, mihamarabbi enyhítése érdekében az állam észlelő-és jelzőrendszert működtet. Ez a jelzőrendszer a különböző szakmai ágazatok, intézmények, szakemberek, és magánszemélyek közötti együttműködést szabályozza. A problémák, a krízishelyzetek, valamint a veszélyeztetés korai felismerését, az időben történő beavatkozás lehetőségét biztosítja.

A gyermekvédelmi törvény rendelkezik a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjairól, és azok feladatairól. A jelzésre kötelezettek körét a 1997. évi törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazságról-című törvény szabályozza. Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el-a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében-a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében a következő szereplők:

 • az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
 • a köznevelési intézmények,
 • a rendőrség,
 • az ügyészség,
 • a bíróság,
 • a pártfogó felügyelői szolgálat,
 • az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
 • a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
 • az egyesületek, az alapítványok és egyházi jogi személyek,
 • a munkaügyi hatóság,
 • a javítóintézet,
 • a gyermekjogi képviselő,
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
 • az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek

 • jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,
 • hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

A jelzésre kötelezett személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

A törvényi szabályozás kimondja továbbá, hogy a jelzőrendszer egyetemes, tehát kiterjed a gyermekkorú lakosokra, illetve a felnőttekre is.

A jelzőrendszeri tagok számára fontos tudnivaló, hogy „egyéb jelzés hiányában is súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó szülő, más törvényes képviselő megtagadja az együttműködést az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatóval – házi orvossal, házi gyerekorvossal, védőnővel”… illetve a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel, köznevelési intézménnyel. (A jelzőrendszer működtetésének szabályairól.)

A jelzőrendszer működtetése magában foglalja a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatépítő és kapcsolatfenntartó tevékenységét a településén működő szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó szervezetekkel, intézményekkel, civil, és egyházi szervezetekkel.

Hangsúlyozzuk a jelzőrendszeri együttműködés pozitív és segítő szándékát, amely arra törekszik, hogy a gyermek/család krízisállapotát, veszélyeztetését, bántalmazását megelőzze, enyhítse, megoldást keressen, és a jövőbe vetett lehetőségeket megfogalmazza.

A jelzések zártan kezelése

A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli.